กิจกรรม

6 ก.พ. 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Educational Criteria for Performance Excellence) วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.พ.63 เวลา 0900 - 1500 ณ ห้องประชุมสดศรี ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(Educational Criteria for Performance Excellence) วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.พ.63 เวลา 0900 - 1500 ณ ห้องประชุมสดศรี ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.

 • 10 มิ.ย. 2562

  ประชุมคณะทำงานคุณภาพการศึกษา EdPEx (หมวด 4 ) ครั้งที่ 1

  ประชุมคณะทำงาน จัดทำรายงานผลการดำเนินการ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วพม. ประจำปีการศึกษา 2561 (หมวด 4) ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 10 มิ.ย. 62 เวลา 1330 - 1600 ห้อง สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

 • 28 มี.ค. 2561

  ประชุมโครงการก่อตั้ง “เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาถนนราชวิถี”

  ประชุมโครงการก่อตั้ง “เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาถนนราชวิถี”

  ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมณีณา นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. เวลา 1200-1400 น.

 • 21 มี.ค. 2561

  ประชุมประชาพิจารณ์ WFME (ประเมินหลักสูตร)

  ประชุมประชาพิจารณ์เล่มรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานลากล WFME (ประเมินหลักสูตร)

  วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องณีณานิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

 • 9 มี.ค. 2561

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยสนับสนุน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยสนับสนุน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกลไกการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ วพม. ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพของหน่วยสนับสนุน

  วันศุกร์ที่ ๙ มี.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๔๕

  ณ โถงหน้าห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น ๔ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา

 • 8 มี.ค. 2561

  ประชุมอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ปี กศ.๒๕๖๐

  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ และมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพฯ

  วันพฤหัสบดีที่ ๘ มี.ค.๖๑  เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐

  ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา

 • 6 มี.ค. 2561

  ประชุมคณะทำงานยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วพม. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

  ประชุมคณะทำงานยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วพม. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เนื่องจากวพม. ได้จัดให้มีการประชุมย่อยของคณะทำงานรายหมวด ๑ – ๖ มาอย่างต่อเนื่อง จึงจัดประชุมเพื่อร่วมสรุปแผนการพัฒนา/ปรับปรุง ในวันอังคารที่ ๖ มี.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ ณ ห้องณีณา - นิรันดร์ ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

 • 2 มี.ค. 2561

  คณะทำงาน EdPEx หมวด 6

  ประชุมคณะทำงานยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วพม. (หมวด 6 กระบวนการทำงาน ) วันศุกร์ที่ 2 มี.ค.61 ห้องประชุม สปค.วพม. 1300-1500 น.

 • 9 ก.พ. 2561

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) วันที่ ๙ ก.พ. ๖๑ (DAY 2)

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Educational Criteria for Performance Excellence) วันที่ ๘-๙ ก.พ. ๖๑ ( DAY 2 ) เวลา ๐๘๓๐-๑๒๐๐

  ณ โถงหน้าห้องประชุมมงกุฎเวชวิทยา ชั้น ๔ อาคารพระมงกุฎเกล้าเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 • 8 ก.พ. 2561

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) วันที่ ๘ ก.พ. ๖๑ (DAY 1)

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Educational Criteria for Performance Excellence) วันที่ ๘-๙ ก.พ. ๖๑ ( DAY 1 )

  เวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐

  ณ โถงหน้าห้องประชุมมงกุฎเวชวิทยา ชั้น ๔ อาคารพระมงกุฎเกล้าเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

   

 • 12 ม.ค. 2561

  คณะทำงาน EdPEx หมวด 1

  ประชุมคณะทำงานยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วพม. (หมวด 1 การนำองค์กร) วันศุกร์ 12 ม.ค.61 ห้องประชุม สปค.วพม. 1300-1530

  อ่านเพิ่ม

 • 8 ม.ค. 2561

  ประชุมคณะทำงานยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา (EdPEx) 080118

  ประชุมคณะทำงานยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วพม. วันจันทร์ที่ ๘ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๐๐ ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. 

  www.facebook.com

 • 15 ธ.ค. 2560

  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วพม.

  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วพม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ ธ.ค.๖๐ เวลา ๑๓๐๐-๑๔๓๐ ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. 

  www.facebook.com

 • 25 ส.ค. 2560

  มหกรรมคุณภาพการศึกษา วพม.60

  มหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมนิรันดร์วิชย ชั้น ๒ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วันที่ ๒๕ ส.ค. ๖๐ โดย พล.ต.หญิง รศ. ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา วพม. จะเป็นประธานในพิธีเปิด 

  www.facebook.com

 • 26 ก.ค. 2560

  โครงการสร้างเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา “Smart PCM”

  โครงการสร้างเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา “Smart QA Pcm" - บรรยาย “ภาวะสุขภาพของกำลังพล วพม. ๑ ปีที่ผ่านมา” - บรรยาย “สิ่งควรรู้ในการลดน้ำหนัก” - บรรยาย “โภชนาการกับการลดน้ำหนัก” - บรรยายพร้อมแบ่งกลุ่มสาธิต “เมนูอาหารเพื่อการลดน้ำหนัก” - บรรยาย “วพม. Fit and Firm” วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมนิรันดร์วิชย อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมจาก PCM Photo >>>http://110.170.35.73/photopcm/index.php?/category/545

  www.facebook.com

 • 18 ก.ค. 2560

  ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. ปีกศ.59

  การตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษา รร.เหล่า/สายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑๘ ก.ค.๖๐ ณ วพม. Link PCM Photo : http://110.170.35.73/photopcm/index.php?/category/537

  www.facebook.com

 • 24 ก.ค. 2560

  กิจกรรมหัวข้อ EPA / EPA

  กิจกรรมหัวข้อด้านการศึกษา ชุมชนนักปฏิบัติ การออกแบบ/พัฒนาหลักสูตร สำหรับอาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหัวข้อเรื่อง EPA คือ อะไร /EPA เกี่ยวข้องกับ Outcome-based Education อย่างไร? ในวันจันทร์ ๒๔ ก.ค.๖๐ เวลา ๑๓๓๐-๑๕๓๐ ณ. ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น ๕ อาคารมงกุฏเกล้าเวชวิทยา วพม.

  www.facebook.com

 • 12 มิ.ย. 2560

  การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (หน่วยสนับสนุน) ปี กศ.59 (กศ.วพม.)

  การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (หน่วยสนับสนุน) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ( กองการศึกษา วพม.) - บก.กองการศึกษา วพม. - แผนกประเมินผลและทะเบียนประวัติ - หน่วยแพทยศาสตร์ศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐ น.

  www.facebook.com

 • 9 มิ.ย. 2560

  การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (หน่วยสนับสนุน) ปี กศ.59 (กสน.วพม.)

  การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (หน่วยสนับสนุน) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ( กองสนับสนุน วพม.) - แผนกห้องปฏิบัติการและวิจัย - แผนกห้องสมุด - ฝ่ายเครื่องช่วยฝึกและเวชนิทัศน์ วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐ น.

  www.facebook.com