กิจกรรม

9 ต.ค. 2562

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Just-In-Time Learning:Share & Learn ในหัวข้อ Choosing Clinical Performance Evaluation Tools: EPA, ASCE, Mini-CEX, DOPS "แนวทางการเลือกเครื่องมือสำหรับประเมินทักษะทางคลินิค: EPA, ASCE, Mini-CEX, DOPS" ในวันพุธที่ 9 ต.ค. 62

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Just-In-Time Learning:Share & Learn ในหัวข้อ Choosing Clinical Performance Evaluation Tools: EPA, ASCE, Mini-CEX, DOPS "แนวทางการเลือกเครื่องมือสำหรับประเมินทักษะทางคลินิค: EPA, ASCE, Mini-CEX, DOPS" ในวันพุธที่ 9 ต.ค. 62 เวลา 1300-1530 ณ ห้องประชุมพีชผล ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.รร.6

 • 10 มิ.ย. 2562

  ประชุมคณะทำงานคุณภาพการศึกษา EdPEx (หมวด 4 ) ครั้งที่ 1

  ประชุมคณะทำงาน จัดทำรายงานผลการดำเนินการ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วพม. ประจำปีการศึกษา 2561 (หมวด 4) ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 10 มิ.ย. 62 เวลา 1330 - 1600 ห้อง สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

 • 4 มิ.ย. 2562

  ประชุมคณะทำงานคุณภาพการศึกษา EdPEx (หมวด 5) ครั้งที่ 1

  ประชุมคณะทำงาน จัดทำรายงานผลการดำเนินการ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วพม. ประจำปีการศึกษา 2561 (หมวด 5) ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 4 มิ.ย. 62 เวลา 1500 - 1630 ห้อง สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

 • 31 ก.ค. 2561

  ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับแพทยศาสตรศึกษา WFME

  ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับแพทยศาสตรศึกษา WFME

  วันที่ 31 ก.ค. - 2 ส.ค.61 

 • 25 ก.ค. 2561

  โครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพล วพม.

  วันที่ 25 ก.ค.61 ณ ห้องประชุมนิรันดรวิชย ชั้น ๒ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 • 25 ก.ค. 2561

  WFME สำหรับคณาจารย์และ นพท.วพม.

  WFME สำหรับคณาจารย์และ นพท.วพม.

  วันที่ 25 ก.ค.61 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 • 19 ก.ค. 2561

  โครงการก่อตั้ง เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาถนนราชวิถี ครั้งที่ 4

  การประชุมเตรียมความพร้อม "โครงการก่อตั้ง เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาถนนราชวิถี ครั้งที่ 4

  ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค.61 เวลา 1330 ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

 • 18 ก.ค. 2561

  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา โดย ยศ.ทบ. ประจำปี 2561

  ในวันพุธที่ ๑๘ ก.ค.๖๑ เวลา ๐๘๓๐-๑๑๐๐ ณ ห้องณีณานิรันดร์ ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. พร้อมฟังสรุปผลตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานฯ จากคณะอนุกรรมการประเมินฯ เวลา ๑๕๓๐-๑๖๓๐

 • 9 ก.ค. 2561

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรายงานการประเมินตนเอง(WFME)7-8-9

  PCM WFME Tutorials.

  องค์ประกอบที่ 7 การประเมินหลักสูตร

  องค์ประกอบที่ 8 การบังคับบัญชาและบริหารจัดการ

  องค์ประกอบที่ 9 การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  วันจันทร์ที่ 9 ก.ค.2561 เวลา 1130-1330 ณ ณีณา นิรันดร์ วพม.

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรายงานการประเมินตนเองฯ (PCM WFME Tutorials) ตามที่แพทยสภาและสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) เข้าตรวจประเมินสถาบันผลิตแพทย์ตามเกณฑ์ WFME ในระหว่างวันที่ ๓๑ ก.ค.๖๑ และ ๑-๒ ส.ค.๖๑

 • 25 มิ.ย. 2561

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรายงานการประเมินตนเอง(WFME)5-6

  PCM WFME Tutorials.

  องค์ประกอบที่ 5 บุคลากรด้านวิชาการ/คณาจารย์

  องค์ประกอบที่ 6 ทรัพยากรทางการศึกษา

  วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย.2561 เวลา 1130-1330 ณ ณีณา นิรันดร์ วพม.

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรายงานการประเมินตนเองฯ (PCM WFME Tutorials) ตามที่แพทยสภาและสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) เข้าตรวจประเมินสถาบันผลิตแพทย์ตามเกณฑ์ WFME ในระหว่างวันที่ ๓๑ ก.ค.๖๑ และ ๑-๒ ส.ค.๖๑

 • 22 มิ.ย. 2561

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้มอบประกาศนียบัตรแก่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม.

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้มอบประกาศนียบัตรแก่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม.

  ซึ่งได้ทำหน้าที่ และมีส่วนร่วมในงานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และงานวันสถาปนา วพม. สำเร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดีเลิศ

 • 7 มิ.ย. 2561

  การเยี่ยมคุณภาพและสำรวจข้อมูลสถานศึกษา กห. (สปท.)

  การเยี่ยมคุณภาพและสำรวจข้อมูลสถานศึกษา กห.มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษา กห.เตรียมการรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่แนวใหม่ ทดลองพิจารณาแนวทางการประเมินระดับคุณภาพ และสำรวจข้อมูลสถานศึกษาสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษา กห.

  วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐

  ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา

  PCM Photo >>> http://110.170.35.73/photopcm/index.php?/category/685

 • 11 มิ.ย. 2561

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรายงานการประเมินตนเอง(WFME) องค์ประกอบที่ 3 และ 4

  PCM WFME Tutorials.

  องค์ประกอบที่ 3 การประเมินผลนิสิตนักศึกษา(Assessment of Students)
  องค์ประกอบที่ 4 นิสิตนักศึกษา (Students)

  วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย.2561 เวลา 1130-1330 ณ ณีณา นิรันดร์ วพม.

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรายงานการประเมินตนเองฯ (PCM WFME Tutorials) ตามที่แพทยสภาและสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) เข้าตรวจประเมินสถาบันผลิตแพทย์ตามเกณฑ์ WFME ในระหว่างวันที่ ๓๑ ก.ค.๖๑ และ ๑-๒ ส.ค.๖๑

 • 8 มิ.ย. 2561

  โครงการก่อตั้ง เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาถนนราชวิถี ครั้งที่ 3

  การประชุมเตรียมความพร้อม "โครงการก่อตั้ง เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาถนนราชวิถี ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 8 มิ.ย.61 เวลา 1330-1530 ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

 • 19 เม.ย. 2561

  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาควิชา)

  ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภาควิชา)

  ทั้งหมด 22 ภาควิชา

 • 28 พ.ค. 2561

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรายงานการประเมินตนเอง(WFME) 2

  PCM WFME Tutorials. องค์ประกอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

  วันจันทร์ที่ 28 พ.ค.2561 เวลา 1130-1330 ณ ห้องระพี สาคริก วพม.

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรายงานการประเมินตนเองฯ (PCM WFME Tutorials) ตามที่แพทยสภาและสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) เข้าตรวจประเมินสถาบันผลิตแพทย์ตามเกณฑ์ WFME ในระหว่างวันที่ ๓๑ ก.ค.๖๑ และ ๑-๒ ส.ค.๖๑

 • 28 พ.ค. 2561

  โครงการก่อตั้ง เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาถนนราชวิถี ครั้งที่ 2

  การประชุมเตรียมความพร้อม "โครงการก่อตั้ง เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาถนนราชวิถี ครั้งที่ 2

  ในวันจันทร์ที่ 28 พ.ค.61 เวลา 1330-1530 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

 • 15 พ.ค. 2561

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรายงานการประเมินตนเอง(WFME) 1

  PCM WFME Tutorials.

  องค์ประกอบที่ 1 พันธกิจและผลลัพธ์

  วันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ค.2561 เวลา 1130-1330 ณ ห้องระพี สาคริก วพม.

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรายงานการประเมินตนเองฯ (PCM WFME Tutorials) ตามที่แพทยสภาและสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) เข้าตรวจประเมินสถาบันผลิตแพทย์ตามเกณฑ์ WFME ในระหว่างวันที่ ๓๑ ก.ค.๖๑ และ ๑-๒ ส.ค.๖๑

 • 28 มี.ค. 2561

  ประชุมโครงการก่อตั้ง “เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาถนนราชวิถี”

  ประชุมโครงการก่อตั้ง “เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาถนนราชวิถี”

  ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมณีณา นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. เวลา 1200-1400 น.

 • 21 มี.ค. 2561

  ประชุมประชาพิจารณ์ WFME (ประเมินหลักสูตร)

  ประชุมประชาพิจารณ์เล่มรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานลากล WFME (ประเมินหลักสูตร)

  วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องณีณานิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

 • 9 มี.ค. 2561

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยสนับสนุน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยสนับสนุน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกลไกการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ วพม. ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพของหน่วยสนับสนุน

  วันศุกร์ที่ ๙ มี.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๔๕

  ณ โถงหน้าห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น ๔ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา

 • 8 มี.ค. 2561

  ประชุมอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ปี กศ.๒๕๖๐

  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ และมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพฯ

  วันพฤหัสบดีที่ ๘ มี.ค.๖๑  เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐

  ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา

 • 6 มี.ค. 2561

  ประชุมคณะทำงานยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วพม. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

  ประชุมคณะทำงานยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) วพม. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เนื่องจากวพม. ได้จัดให้มีการประชุมย่อยของคณะทำงานรายหมวด ๑ – ๖ มาอย่างต่อเนื่อง จึงจัดประชุมเพื่อร่วมสรุปแผนการพัฒนา/ปรับปรุง ในวันอังคารที่ ๖ มี.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ ณ ห้องณีณา - นิรันดร์ ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.