ระบบงาน สปค.วพม.


** ชื่อเข้าระบบ จะพิมพ์ชื่อคณะกรรมการ ชื่อภาษาไทย ตัวอักษรเพียง 1 หรือ 2 ตัวอักษร และจะแสดงรายชื่อขึ้นมาให้เลือก ให้คลิกเลือกชื่อที่ต้องการเข้าใช้งานระบบ
รหัสผ่าน พิมพ์ตามที่ได้รับแจ้งจาก สปค.วพม. หรือตามที่คณะกรรมการได้แก้ไขไว้ในระบบ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม.

317/5 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (สปค.วพม.) or Office of Quality Assurance in Education (OQE) โทร 0-2354-7648