ตารางการตรวจประเมิน ภาควิชา กศ.วพม. ปีการศึกษา 2561

ห้วง 22 เมษายน  -  30  พฤษภาคม 2562

วันที่
เวลา
หน่วยรับตรวจ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผช.เลขานุการ
เสมียนพิมพ์
22 เม.ย. 620900 - 1200ภรส.กศ.วพม.
22 เม.ย. 621300 - 1600ภสล.กศ.วพม.
22 เม.ย. 621300 - 1600ภจว.กศ.วพม.
23 เม.ย. 620900 - 1200ภศศ.กศ.วพม.
24 เม.ย. 620900 - 1200ภวฉ.กศ.วพม.
24 เม.ย. 621300 - 1600ภวค.กศ.วพม.
25 เม.ย. 620900 - 1200ภจช.กศ.วพม.
1 พ.ค. 620900 - 1200ภกว.กศ.วพม.
1 พ.ค. 621300 - 1600ภชค.กศ.วพม.
2 พ.ค. 621300 - 1600ภอย.กศ.วพม.
15 พ.ค. 620900 - 1200ภทช.กศ.วพม.
16 พ.ค. 620900 - 1200ภสน.กศ.วพม.
16 พ.ค. 621300 - 1600ภกม.กศ.วพม.
22 พ.ค. 620900 - 1200ภนว.กศ.วพม.
22 พ.ค. 621300 - 1600ภวญ.กศ.วพม.
23 พ.ค. 620900 - 1200ภวฟ.กศ.วพม.
27 พ.ค. 620900 - 1200ภจป.กศ.วพม.
27 พ.ค. 621300 - 1600ภปส.กศ.วพม.
29 พ.ค. 620900 - 1200ภสว.กศ.วพม.
29 พ.ค. 621300 - 1600ภพธ.กศ.วพม.
30 พ.ค. 620900 - 1200ภศธ.กศ.วพม.
30 พ.ค. 621300 - 1600ภภว.กศ.วพม.


กรรมการตรวจประเมิน
ยังไม่กำหนดกรรมการตรวจประเมิน