ตารางการตรวจประเมิน ภาควิชา กศ.วพม. ปีการศึกษา 2562

ห้วง 20 เมษายน  -  14  พฤษภาคม 2563

วันที่
เวลา
หน่วยรับตรวจ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผช.เลขานุการ
เสมียนพิมพ์


กรรมการตรวจประเมิน
ยังไม่กำหนดกรรมการตรวจประเมิน

กรรมการตรวจประเมิน

กองการศึกษา (กศ.วพม.)

กายวิภาคศาสตร์ (ภกว.กศ.วพม.)

สรีรวิทยา (ภสว.กศ.วพม.)

ปาราสิตวิทยา (ภปส.กศ.วพม.)

ชีวเคมี (ภชค.กศ.วพม.)

พยาธิวิทยา (ภพธ.กศ.วพม.)

เวชศาสตร์ทหารและชุมชน (ภทช.กศ.วพม.)

เภสัชวิทยา (ภภว.กศ.วพม.)

จุลชีววิทยา (ภจช.กศ.วพม.)

อายุศาสตร์ (ภอย.กศ.วพม.)

ศัลยศาสตร์ (ภศศ.กศ.วพม.)

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (ภสน.กศ.วพม.)

กุมารเวชศาสตร์ (ภกม.กศ.วพม.)

โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา (ภสล.กศ.วพม.)

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (ภศธ.กศ.วพม.)

รังสีวิทยา (ภรส.กศ.วพม.)

จักษุวิทยา (ภจว.กศ.วพม.)

จิตเวชและประสาทวิทยา (ภจป.กศ.วพม.)

เวชศาสตร์ฟื้นฟู (ภวฟ.กศ.วพม.)

วิสัญญี (ภวญ.กศ.วพม.)

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ภวฉ.กศ.วพม.)

เวชศาสตร์ครอบครัว (ภวค.กศ.วพม.)

นิติเวชวิทยา (ภนว.กศ.วพม.)