กิจกรรม

4 มี.ค. 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยสนับสนุน วพม. วันที่ 3 เม.ย. 63 เวลา 0900-1200 ณ ห้องประชุมณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยสนับสนุน วพม. วันที่ 3 เม.ย. 63 เวลา 0900-1200 ณ ห้องประชุมณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม.