สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

Office of Quality Assurance in Education (OQE)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

[ ลงชื่อใช้งาน ] [ ลงทะเบียนใช้งาน ]

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชา ปีการศึกษา 2565
ภาควิชาเลือกวันตรวจประเมินฯ
ตั้งวันที่ 3 เม.ย. 2566 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 7 เม.ย. 2566 เวลา 16.00 น.
คลิกเข้าระบบ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชา ปีการศึกษา 2565
กรรมการเลือกวันตรวจประเมินฯ
ตั้งวันที่ ... เม.ย. 2566 เป็นต้นไป
คลิกเข้าระบบ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563


รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2020)
หน่วยสนับสนุน วพม.
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
SAR Online Template
กรุณาคลิก


Last updated: 14 มิ.ย. 2564

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผ่านการรับรองมาตราฐานการศึกษาตามเกณฑ์ TMC.WFME.BMEStandards(2017)

ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าได้ดำเนินการขอรับการรับรองมาตราฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ จากสถาบันรับรองมาตราฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) และ สมพ. ได้ดำเนินการตรวจประเมินไปแล้วนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมพ. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 มีมติว่า

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผ่านการรับรองมาตราฐานการศึกษาตามเกณฑ์ TMC.WFME.BMEStandards(2017) ระยะเวลาการรับรองถึง 25 พฤศจิกายน 2566 

                


Last updated: 9 ก.ย. 2603

ประกาศผลการตัดสิน ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวด ออกแบบโลโก้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Just- In-Time

ประกาศผลการตัดสิน ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวด ออกแบบโลโก้
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Just- In-Time ได้แก่ นางอารีย์ วินุราช ฝ่ายงบประมาณ วพม. ค่ะ
สำหรับการรับรางวัล ทาง สปค. จะติดต่อไปนะคะ
ขอแสดงความยินดีด้วยคะ
สปค. วพม.

Learn more


Last updated: 14 ส.ค. 2562

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๒ และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๒

และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

Learn more


Last updated: 1 ส.ค. 2562

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๑ และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๑

และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ประจำปี ๒๕๖๑

ในวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

 


Last updated: 19 ก.ค. 2561

งานประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

 • คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา (นโยบาย ระบบ และกลไก)
 • กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • การประเมินคุณภาพภายใน (ระดับภาควิชาและหน่วยสนับสนุน)
 • การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ของ ทบ. ประจำปี (ยศ.ทบ.)
 • การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของกองทัพ (สปท.)
 • การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.

 • Learn more

คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

พล.ต.หญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์

ประธานคณะกรรมการ

พ.อ.ผศ.อารมย์ ขุนภาษี

รองประธานคณะกรรมการ

พ.อ.ผศ.ดุสิต สถาวร

รองประธานคณะกรรมการ

พ.อ.หญิง นวพร หิรัญวิวัฒน์กุล

รองประธานคณะกรรมการ

พ.อ.หญิง ผศ. อนุสรา  วัฒนจันทร์

หน.สปค.วพม. / คณะกรรมการและเลขานุการ

พ.ท.หญิง ณัชชนม์ เจริญผล

คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


Learn more

งานบริหารยุทธศาสตร์ (Strategic Management)

Panel content

 • งานบริหารยุทธศาสตร์ (Strategic Management)

  แผนยุทธศาสตร์ วพม. พ.ศ. 2560 - 64

  แผนปฎิบัติราชการประจำปี

  กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ

  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

  รายงานผลการดำเนินการประจำปี


  Learn more

งานจัดการความรู้ (KM)

Panel content

 • งานจัดการความรู้ (KM)

  คณะทำงานด้านการจัดการความรู้ วพม.

  หัวข้อความรู้สำคัญของ วพม.

  กิจกรรมของชุมชนนักปฏิบัติ

  มหกรรมคุณภาพประจำปี


  Learn more

งานบริหารความเสี่ยง (RM)

Panel content

 • งานบริหารความเสี่ยง (RM)

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วพม.

  คู่มือการบริหารความเสี่ยง วพม.


  Learn more