เกี่ยวกับสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. (OQE)

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. (OQE)

ประวัติสำนักงานประกันคุณภาพ วพม.

         วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้รับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้เมื่อ ปี พ.ศ.2539 โดยมุ่งหวังให้สถาบันมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับอุดมศึกษา โดยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าฝ่ายวิชาการเป็นผู้กำกับดูแล ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาคมในองค์กรในรูปแบบ ของการบรรยายประชุม อบรม สัมมนา อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับจัดตั้งกลไกรับผิดชอบในรูปของคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และเสนอให้จัดตั้งหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา วพม. เป็นสำนักงานของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วพม. และมีที่ตั้ง ณ ชั้น 6 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2542 ต่อมาในวันที่ 24 ก.ค.2543 ได้มีคำสั่งให้ย้ายสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ไปอยู่ที่ชั้น 3 ตึกอำนวยการ วพม. โดยเรียกชื่อเป็น “สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา” และต่อมาได้ย้ายสำนักงานฯ มาอยู่ที่ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. แทนที่ตั้งเดิมของศูนย์คอมพิวเตอร์ วพม. ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.2545 จนถึงปัจจุบัน
         สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา (สปค.วพม.) เป็นหน่วยเฉพาะกิจนอกอัตราการจัดของ อฉก. 3640 มี ภารกิจ ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อย่างต่อเนื่องให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

ขอบเขตความรับผิดชอบ

  1. วางแผน อำนวยการ ดำเนินงาน ประสานงาน แนะนำ กำกับดูแลและพัฒนางานที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ วพม.
  2. กำหนด ดัชนี ตัวบ่งชี้ คู่มือ ตลอดจนให้ความรู้ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
  3. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
  4. ประสานกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการตรวจสอบและการปรับปรุงการดำเนินงานในขั้นตอนต่อๆ ไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
  5. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

บุคลากร สำนักงานประกันคุณภาพ วพม.


พ.อ.หญิง ผศ. อนุสรา วัฒนจันทร์
หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

พ.ท.หญิง ณัชชนม์ เจริญผล


น.ส.จิรนันท์ บุญมา
น.ส.ขนิษฐา เมธาธารณ์
น.ส.นุชจรี อุปนันท์

หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา (อดีต – ปัจจุบัน)


1
2
3
พ.อ.รศ.ชัยณรงค์ เชิดชู
พ.อ.หญิง รศ.ปรียาพันธ์ แสงอรุณ
พ.อ.รศ.ชัยณรงค์ เชิดชู
พ.ศ. 2540 - 2543
พ.ศ. 2543 - 2544
พ.ศ. 2544 - 2547
4
5
6
พ.อ.โชคชัย ขวัญพิชิต
พ.อ.ผศ.ประสาร เศรษฐนันท์
พ.อ.หญิง ผศ.ขวัญใจ ธนกิจจารุ
พ.ศ. 2547 - 2548
พ.ศ. 2548 - 2551
พ.ศ. 2551 - 2552
7
8
9
พ.อ.รศ.โสภณ สิริสาลี
พ.อ.หญิง กฤติกา ชุมพลบัญชร
พ.อ.ผศ.ดุสิต สถาวร
พ.ศ. 2553 - 2557
พ.ศ. 2557 - 2558
พ.ศ. 2558 - 2560
10
พ.อ.หญิง ผศ. อนุสรา วัฒนจันทร์
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน