สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

Office of Quality Assurance in Education (OQE)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

[ ลงชื่อใช้งาน ] [ ลงทะเบียนใช้งาน ]

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการของหน่วยสนับสนุน
เรื่อง How To Use Online SAR Template : Learn and Share
วันพุธที่ 26 เม.ย. 66 เวลา 1330 - 1530
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศสท.วพม. ชั้น 8
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ วพม.
คลิกเข้าระบบ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชา ปีการศึกษา 2565
ตารางการตรวจประเมิน ภาควิชา กศ.วพม. ปีการศึกษา 2565
ห้วง 24 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2566
คลิกรายละเอียด
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชา ปีการศึกษา 2565
กรรมการเลือกวันตรวจประเมินฯ
ตั้งวันที่ 9 เม.ย. 2566 เป็นต้นไป
คลิกเข้าระบบ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565


รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2023)
หน่วยสนับสนุน วพม.
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
SAR Online Template
กรุณาคลิก


Last updated: 14 เม.ย. 2566

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผ่านการรับรองมาตราฐานการศึกษาตามเกณฑ์ TMC.WFME.BMEStandards(2017)

ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าได้ดำเนินการขอรับการรับรองมาตราฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ จากสถาบันรับรองมาตราฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) และ สมพ. ได้ดำเนินการตรวจประเมินไปแล้วนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมพ. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 มีมติว่า

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผ่านการรับรองมาตราฐานการศึกษาตามเกณฑ์ TMC.WFME.BMEStandards(2017) ระยะเวลาการรับรองถึง 25 พฤศจิกายน 2566 

                


Last updated: 9 ก.ย. 2603

ประกาศผลการตัดสิน ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวด ออกแบบโลโก้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Just- In-Time

ประกาศผลการตัดสิน ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวด ออกแบบโลโก้
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Just- In-Time ได้แก่ นางอารีย์ วินุราช ฝ่ายงบประมาณ วพม. ค่ะ
สำหรับการรับรางวัล ทาง สปค. จะติดต่อไปนะคะ
ขอแสดงความยินดีด้วยคะ
สปค. วพม.

Learn more


Last updated: 14 ส.ค. 2562

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๒ และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๒

และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

Learn more


Last updated: 1 ส.ค. 2562

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๑ และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๑

และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ประจำปี ๒๕๖๑

ในวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

 


Last updated: 19 ก.ค. 2561

งานประกันคุณภาพการศึกษา (QA)

 • คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา (นโยบาย ระบบ และกลไก)
 • กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • การประเมินคุณภาพภายใน (ระดับภาควิชาและหน่วยสนับสนุน)
 • การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ของ ทบ. ประจำปี (ยศ.ทบ.)
 • การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของกองทัพ (สปท.)
 • การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.

 • Learn more

คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

พล.ต.หญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์

ประธานคณะกรรมการ

พ.อ.ผศ.อารมย์ ขุนภาษี

รองประธานคณะกรรมการ

พ.อ.ผศ.ดุสิต สถาวร

รองประธานคณะกรรมการ

พ.อ.หญิง นวพร หิรัญวิวัฒน์กุล

รองประธานคณะกรรมการ

พ.อ.หญิง ผศ. อนุสรา  วัฒนจันทร์

หน.สปค.วพม. / คณะกรรมการและเลขานุการ

พ.ท.หญิง ณัชชนม์ เจริญผล

คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


Learn more

งานบริหารยุทธศาสตร์ (Strategic Management)

Panel content

 • งานบริหารยุทธศาสตร์ (Strategic Management)

  แผนยุทธศาสตร์ วพม. พ.ศ. 2560 - 64

  แผนปฎิบัติราชการประจำปี

  กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ

  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

  รายงานผลการดำเนินการประจำปี


  Learn more

งานจัดการความรู้ (KM)

Panel content

 • งานจัดการความรู้ (KM)

  คณะทำงานด้านการจัดการความรู้ วพม.

  หัวข้อความรู้สำคัญของ วพม.

  กิจกรรมของชุมชนนักปฏิบัติ

  มหกรรมคุณภาพประจำปี


  Learn more

งานบริหารความเสี่ยง (RM)

Panel content

 • งานบริหารความเสี่ยง (RM)

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วพม.

  คู่มือการบริหารความเสี่ยง วพม.


  Learn more